فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون
درباره شرکت

id : 6416
نام : فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون
پروانه بهره برداری : 24/3
تلفن کارخانه : 3153323518
تلفن دفتر مرکزی : 3219512355
آدرس کارخانه : 119 كیلومتری شمال سه راهی پرزان در امتداد جاده اصفهان ودرعمق 121متری غرب جاده درامتدادجاده رزینفام
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شریعتی كوچه ورپشتی پلاك85ساختمان آدینه

اسكلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

100 : تن

مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

300 : تن

مخازن فلزی تحت فشار غیر كروی (به جز مخازن مواد غذایی)

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

240 : تن

مبدل هوا خنك

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

300 : تن

مبدل لوله و پوسته

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

3500 : تن

مبدل دو لوله ای

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

3500 : تن

راكتور مخلوط شونده

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

300 : تن

راكتور بستر پر شده

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

460 : تن

راكتور بستر شناور

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

30 : تن

راكتور لوله ای

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

500 : تن