فایض كشت - شركت
درباره شرکت

id : 6391
نام : فایض كشت - شركت
پروانه بهره برداری : 12121
تلفن کارخانه : 3212225298
تلفن دفتر مرکزی : 3212225298
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سپهرآباد خ سوم پ 42
آدرس دفتر مرکزی : شهرضا خ ش قانع روبروی میدان تره بار 1

دستگاه خرمنكوب

فایض كشت - شركت

108 : تن