زرین ثمین آسیا
درباره شرکت

id : 6291
نام : زرین ثمین آسیا
پروانه بهره برداری : 17157
تلفن کارخانه : 3116313765
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دوم - خیابان چهارم - روبروی سردخانه رازی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی رازی

جو پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)

زرین ثمین آسیا

1 : دستگاه

گندم پوست گیری و نیم كوب شده

زرین ثمین آسیا

2 : دستگاه

جو پوست گیری و نیم كوب شده

زرین ثمین آسیا

2 : دستگاه