اطلاعات اقتصادی کشورها

اطلاعات کشورها در دو فایل انگلیسی و فارسی ارائه گردیه است که در فایل فارسی ترجمه توسط googel translate  صورت پذیرفته ودارای ترجمه دقیق و ویرایش شده ای نمی باشد لذا پیشنهاد می گردد از فایل انگلیسی استفاده شود .

Gate to iran